Voorzitter

De voorzitter is lid van het dagelijkse bestuur. De voorzitter heeft de volgende taken:

• Voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergaderingen:
Het bestuur van Alcmaeon vergadert wekelijks ongeveer 4 uur. De Voorzitter leidt de discussies en bewaakt het proces van vergaderen en de besluitvorming. Daarnaast zit de voorzitter alle Algemene Leden vergaderingen voor. Hierbij is de voorzitter woordvoerder van het bestuur en verwoordt de bestuursstandpunten. Verder begeleidt en coördineert de Voorzitter de discussie.

• Intra Facultair Overleg (IFO)
De Voorzitter neemt plaats in het IFO. Het IFO is een samenwerkingsverband met de studie- en faculteitsverenigingen van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht (Djembé, PAP, SGS, Usocia, VOCUS, Versatille, Brainwave en natuurlijk Alcmaeon). Het IFO bespreekt inhoudelijke zaken en organiseert activiteiten in de StudieStartWeek.

• Deelneming Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland
De voorzitter neemt samen met een ander bestuurslid plaats in het landelijk overlegorgaan voor psychologieverenigingen in Nederland. De Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) vergadert eenmaal per zes weken over zaken die de psychologieverenigingen aangaan en is met name bedoeld ter uitwisseling van informatie. Ook is er de mogelijkheid om plaats te nemen in de werkgroep voor het organiseren van het Landelijk Psychologie Congres.

• Deelneming overlegorgaan Big Brothers
Samen met de studieverenigingen ECU’92, JSVU, UHSK, Aes-kwadraat en MSFU “Sams” vormt Alcmaeon het overlegorgaan Big Brothers. Dit orgaan overlegt eens in de zes weken en bespreekt belangrijke onderwerpen voor studieverenigingen. Het doel is om informatie uit te wisselen en elkaar te helpen waar nodig.

• Voortgang van de vereniging waarborgen
De voorzitter houdt het oog op activiteiten en zaken die in de toekomst geregeld moeten worden. Daarnaast maakt de voorzitter planningen voor zaken waar het gehele bestuur bij betrokken is. Zo ziet de voorzitter erop toe dat deadlines worden gehaald en dat andere bestuursleden en adviesorganen tijdig weten waar ze aan toe zijn. De voorzitter bewaakt ook het beleid. Dit houdt in dat de voorzitter ervoor zorgt dat de zaken die in het beleid staan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

• Team management
De voorzitter controleert het team en zorgt dat het team goed samenwerkt. Zo zorgt de voorzitter dat iedereen zijn taken naar tevredenheid uitvoert. Daarnaast is het belangrijk dat de voorzitter de groepssfeer aanvoelt en eventuele spanningen of problemen bespreekbaar maakt en oplost. Verder waakt de voorzitter ervoor dat elk individu binnen het team goed functioneert. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van voorzittersgesprekken.

• Vicepenningmeester
De voorzitter draagt ook financiële verantwoordelijkheid. Deze controleert en ondersteunt de penningmeester waar nodig. Zo zet deze een tweede handtekening onder online betalingen en woont deze ook vergaderingen van de Kascommissie bij. Het wordt aangeraden om hierbij te fungeren als notulist.

• Contactpersoon Adviesraad
De voorzitter is de contactpersoon van de Adviesraad. De Adviesraad geeft het bestuur advies over verenigingszaken en persoonlijke zaken wanneer dat nodig is. De voorzitter plant vergaderingen met de Adviesraad en beslist welke zaken aan dit orgaan voorgelegd worden. Daarnaast heeft de voorzitter gesprekken met de Adviesraad over de voortgang van de vereniging en de groepssfeer binnen het bestuur.

• Vangnet van het bestuur
De voorzitter vangt taken op wanneer andere bestuursleden het te druk hebben en niet toekomen aan een bepaalde taak. Daarnaast neemt de voorzitter soms ook algemene taken op zich.

• Nader in te vullen ruimte
Dit jaar coördineert de voorzitter de diescommissie en de mastercommissie.